REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W DRZAZGA CLINIC

§1

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa sposób i warunki wykonywania zabiegów oraz zakupu
towarów w klinice DRZAZGA CLINIC. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej
www.drzazgaclinic.pl oraz w recepcji Kliniki DRZAZGA CLINIC.

§2

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególne określenia należy interpretować zgodnie z
definicjami wskazanymi poniżej:

 1. DRZAZGA CLINIC, Klinika DRZAZGA CLINIC Klinika laseroterapii i medycyny estetycznej przy ul.
  Racławickiej 20a, 41-506 Chorzów
 2. Zabieg:zabieg medycyny estetycznej, zabieg kosmetyczny z wykorzystaniem specjalistycznego
  sprzętu Hi-Tech oraz zabieg SPA
 3. Cennik usług: aktualnie obowiązujący cennik towarów i usług świadczonych w DRZAZGA CLINIC,
  wyrażony w polskich złotych. Cennik dostępny jest w recepcji DRZAZGA CLINIC oraz na stronie
  internetowej www.drzazgaclinic.pl
 4. Umowa: Umowa o świadczenie usług kosmetycznych oraz zabiegów medycyny estetycznej,
  zawarta z Klientem.
 5. Klient: każdy podmiot korzystający z usług DRZAZGA CLINIC.
 6. Produkt: przedmioty przeznaczone do sprzedaży detalicznej na terenie DRZAZGA CLINIC.

§3

 1. Korzystanie z usług DRZAZGA CLINIC możliwe jest wyłącznie po zakwalifikowaniu Klienta do Zabiegu
  przez profesjonalny personel Kliniki na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Klientem mającego
  na celu weryfikację czy stan zdrowia Klienta oraz dotychczas przebyte choroby nie stanowią
  przeciwwskazania do wykonania Zabiegu oraz uprzednim wypełnieniu formularzy wskazanych przez
  personel, w szczególności Informacji o stanie zdrowia Klienta, Zgody na zabieg oraz Oświadczenia o
  zapoznaniu się z przeciwwskazaniami do danego Zabiegu.
 2. W przypadku powzięcia wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta lub bezpieczeństwa
  przeprowadzenia zabiegu personel DRZAZGA CLINIC ma prawo odmówić wykonania Zabiegu.
 3. DRZAZGA CLINIC ma prawo nie wykonania usługi dla Klienta, którego stan wskazuje na spożycie
  alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu DRZAZGA CLINIC o pogorszeniu samopoczucia
  w trakcie wykonywania Zabiegu.

§4

 1. Zgoda na Zabieg może zostać wyrażona przez Klienta będącego osobą pełnoletnią, posiadającą pełną
  zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgoda na Zabieg może zostać wyrażona także przez Klienta małoletniego, który ukończył 16 rok życia,
  w przypadku jednak gdy Zabieg ma zostać wykonany u Klienta który nie ukończył 18 lat konieczna jest
  dodatkowa zgoda wyrażona przez przedstawiciela ustawowego.
 3. Zabieg może zostać wykonany także u Klienta małoletniego, powyżej 7 roku życia, z uwzględnieniem
  warunku określonego w pkt 2 powyżej, a także pod warunkiem, iż podczas pobytu na terenie Drzazga
  Clinic będzie się znajdować pod opieką przedstawiciela ustawowego, który w imieniu Klienta dokonuje
  zakupu wybranego Zabiegu lub Produktu.

§5

 1. Zabiegi wykonywane są wyłącznie po uprzednim dokonaniu rezerwacji terminu, a w przypadku
  poszczególnych Zabiegów także po dokonaniu przedpłaty.
 2. Aby dokonać rezerwacji terminu na wybrany przez Klienta Zabieg należy skontaktować się z Drzazga
  Clinic telefonicznie, drogą mailową lub osobiście stawić się w siedzibie DRZAZGA CLINIC.
 3. 24 godziny przed planowanym terminem Zabiegu, Klient otrzymuje SMS lub email z
  przypomnieniem o nadchodzącym terminie.
 4. Klient przed pierwszą wizytą zobowiązany jest stawić się w DRZAZGA CLINIC nie później niż 20 minut
  przed umówioną godziną aby dopełnić wszelkich formalności oraz przygotować się do zabiegu. Przed
  każdą następną wizytą Klient zobowiązany jest stawić się w Klinice 15 minut przed umówioną godziną
  aby przygotować się do planowanego zabiegu.
 5. W sytuacji kiedy Klient spóźni się na umówioną godzinę, czas spóźnienia odlicza się od czasu
  przeznaczonego na wykonanie zabiegu. Jeżeli spóźnienie Klienta przekroczy 15 min DRZAZGA CLINIC
  zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Zabiegu.
 6. Na wyraźne żądanie Klienta Zabieg może zostać wykonany pomimo spóźnienia, jednakże Drzazga
  Clinic zastrzega, iż poszczególne etapy Zabiegu zostaną odpowiednio skrócone, według uznania
  personelu.
 7. W przypadku gdy opóźnienie będzie wynikało wyłącznie z przyczyn leżących po stronie DRZAZGA CLINIC
  czas wykonywania Zabiegu nie zostanie skrócony.
 8. Klient ma prawo odwołać umówiony zabieg bez konieczności poniesienia konsekwencji finansowych
  w przypadku odwołania co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem Zabiegu.
 9. W przypadku gdy Klient odwoła umówiony Zabieg krócej niż 24 godziny przed planowanym
  terminem bądź nie pojawi się na umówiony termin, DRZAZGA CLINIC ma prawo uznać, iż Zabieg został
  zrealizowany, co wiąże się z pomniejszeniem dostępnej do wykorzystania ilości zabiegów, jeżeli zostały
  wykupione w serii, zaliczeniem uiszczonej przedpłaty na rzecz DRZAZGA CLINIC oraz możliwością
  naliczenia ceny 25% wyższej przy wykupie następnego Zabiegu.

§6

 1. W czasie korzystania z usług DRZAZGA CLINIC Klient ma prawo do:
  – Wyrażenia zgody na dokonanie poszczególnego Zabiegu lub odmowy wyrażenia takiej Zgody
  po zapoznaniu się z opisem i przeciwwskazaniami do Zabiegów.
  − Realizacji Zabiegów przez personel o odpowiednich kwalifikacjach z zakresu medycyny
  estetycznej lub kosmetologii
  − Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel DRZAZGA CLINIC
  − Zachowania w tajemnicy wszystkich danych Klienta, w szczególności danych dotyczących
  rodzaju Zabiegów z jakich korzystał, ich przebiegu oraz stanie zdrowia.
 2. W czasie korzystania z usług DRZAZGA CLINIC Klient zobowiązany jest do:
  − Przestrzegania Regulaminu obowiązującego w DRZAZGA CLINIC
  − Przestrzegania zasad higieny osobistej
  − Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających na
  terenie DRZAZGA CLINIC
  − Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania personelu Drzazga Clinic oraz innych
  osób pozostających na terenie DRZAZGA CLINIC
  − Przestrzegania wszelkich zaleceń personelu DRZAZGA CLINIC
 3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z praw przysługujących Klientowi, podczas korzystania z
  usług świadczonych przez DRZAZGA CLINIC, Klient ma prawo zgłosić pisemną skargę Menagerowi DRZAZGA CLINIC.

§7

 1. Klient ma obowiązek dokonać płatności za każdy wykonany Zabieg.
 2. Cennik usług zawierający ceny za poszczególne Zabiegi dostępny jest na stronie
  www.drzazgaclinic.pl oraz w recepcji kliniki DRZAZGA CLINIC. DRZAZGA CLINIC ma prawo do organizowania
  czasowych akcji promocyjnych dotyczących Zabiegów znajdujących się w ofercie DRZAZGA CLINIC, których
  zasady mogą zostać odrębnie określone i podane do publicznej wiadomości.
 3. Dostępne metody płatności za Zabieg to: płatność gotówką, płatność kartą kredytową lub debetową,
  bonem podarunkowym DRZAZGA CLINIC oraz przelewem.
 4. Klient ma prawo skorzystania z przysługującym mu rabatów, zniżek lub bonów podarunkowych w
  przypadku gdy o przysługującym uprawnieniu poinformuje przed dokonaniem płatności.

§8

 1. Wykupione Zabiegi zachowują ważność przez 10 miesiące od daty zakupu.
 2. Zakupione bony podarunkowe zachowują ważność przez 3 miesiące od daty zakupu.
 3. Wykupione Zabiegi nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji kiedy Klient udokumentuje, iż z
  przyczyn medycznych nie może skorzystać z wykupionego Zabiegu lub z przyczyn leżących po stronie
  DRZAZGA CLINIC.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji wykupionego Zabiegu z powodu awarii sprzętu
  znajdującego się w DRZAZGA CLINIC koniecznego do wykonania wykupionego Zabiegu, personel DRZAZGA CLINIC wskaże inny Zabieg możliwy do przeprowadzenia przy użyciu sprzętu o podobnych lub wyższych
  parametrach.
 5. Dopuszcza się zmianę wykupionego Zabiegu lub pakietu Zabiegów na inny Zabieg lub Zabiegi będące
  w ofercie DRZAZGA CLINIC.
 6. Ilość i rodzaj Zabiegów, na które zostaną zamienione uprzednio wykupione Zabiegi zależą od
  wartości wykupionych wcześniej usług i nie mogą przekraczać wartości wcześniej zakupionego Zabiegu.
  Ewentualna kwota pozostała na koncie Klienta, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością zamienianych
  Zabiegów, nie podlega zwrotowi, będzie doliczona do następnego opłaconego przez Klienta rachunku.
 7. Wartość zamienionego Zabiegu liczona jest wg. cennika DRZAZGA CLINIC obowiązującego w dniu
  dokonywania zamiany usług.
 8. Zamiana wykupionego Zabiegu nie powoduje wydłużenia terminu jego ważności, o którym mowa w
  §8, pkt. 1
 9. Ważność wykupionego Zabiegu może zostać wydłużona tylko w przypadku, gdy wykonanie Zabiegu
  przy użyciu innego sprzętu okaże się niemożliwe lub z innych uzasadnionych przyczyn niemożliwe.
 10. Dodatkowe regulacje w przedmiocie korzystania z bonów podarunkowych określone zostały w
  Regulaminie korzystania z bonów podarunkowych.

§9

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą realizacji usług świadczonych przez DRZAZGA CLINIC.
 2. Reklamacja może zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej, złożonej osobiście w siedzibie
  DRZAZGA CLINIC lub nadana listem poleconym na adres Kliniki w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi
  lub wystąpienie niepożądanych efektów Zabiegu.
 3. Produkty nabyte w DRZAZGA CLINIC nie podlegają zwrotowi.
 4. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia do
  DRZAZGA CLINIC.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej.

§10

Regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych DRZAZGA CLINIC zostały określone w Polityce
Prywatności.

§11

 1. DRZAZGA CLINIC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Klient przystępując do Zabiegu oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje
  ich treść.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
  cywilnego.